·  TEL. 932 251 324 · EMAIL info@voramar.cat
 · 

Voramar

QUE ENS DIFERENCIA


Els trets diferencials com a escola són:

-Escola catalana

Voramar és una escola compromesa amb la inserció efectiva en la realitat social i cultural de Catalunya, que enllaça amb els valors tradicionals i que són propis del país i, molt especialment, en el coneixement i estima de la llengua catalana

-Escola formadora dels valors humans

Voramar desenvolupa en el seu alumnat els valors de la convivència i les relacions humanes, estimulant-ne els valors d’una societat pluralista, basada en el respecte, el diàleg i la responsabilitat.

Els valors que inspiren l’estil i el contingut educatiu, són cristians, fent una aposta educativa pel canvi social i cultural, d’acord amb les exigències i reptes de la nostra societat.

-L’atenció a la diversitat

Voramar treballa pel desenvolupament de tots els alumnes tenint en compte que la diversitat és un fet natural, per tant allò que és normal és que siguin tots diferents i tots puguin aprendre al màxim de les seves capacitats i interessos.

-La formació integral de l’alumne

Voramar té com a objectiu la formació i desenvolupament de la personalitat dels alumnes en totes les seves dimensions i treballa per la formació d’alumnes lliures emocionalment, que puguin tenir desenvolupat un pensament positiu i unes relacions interpersonals adequades.

-La innovació pedagògica

L'escola participa en el projecte Escola Nova 21 i treballa sempre amb visió d’innovació. Pedagògicament, Voramar, impulsa el seu projecte educatiu aplicant metodologies didàctiques com el treball per projectes, l’aprenentatge significatiu i funcional, l’aprenentatge i servei i l’aprenentatge cooperatiu entre d’altres. La metodologia pedagògica parteix del treball d’anàlisi, reflexió i valoració que desenvolupa l’equip docent. 

El model educatiu de Voramar es basa en la globalització dels aprenentatges i neix a partir de la necessitat de comprensió d’una realitat complexa, de la capacitat d’intervenció de forma crítica en la transformació i millora de la societat i de la concepció constructivista de l’aprenentatge.

L’enfocament globalitzador dels aprenentatges respon a la necessitat que l’alumnat pensi críticament i sigui capaç de tenir una aproximació a problemes reals i propiciar solucions creatives.

-L’aprenentatge de les llengües com eina per a globalitzar els aprenentatges.

L’escola treballa el català i el castellà com a llengües pròpies i introdueix de forma progressiva en altres àrees curricular i des de l’Educació Infantil l’anglès com a primera llengua estrangera. Addicionalment a l’etapa de Secundària s’introdueix el francès.

L’escola, opta per un ensenyament de les llengües on, a més a més, de tenir en compte els aspectes propis del seu aprenentatge, es potencia el coneixement dels aspectes socioculturals d’una llengua fent que l’alumnat prengui consciència vers la importància de la competència comunicativa al món i el predisposi favorablement al seu aprenentatge.

-Les noves tecnologies com a eina d’aprenentatge globalitzador

Voramar proposa un enfocament renovador dels aprenentatges que combina l’ús de les noves tecnologies amb la integració dels objectius i projectes pedagògics que es porten a terme. La competència digital no és quelcom aïllat i es quelcom que es treballa en tots i cadascun dels àmbits d’aprenentatge de l’escola.