·  TEL. 932 251 324 · EMAIL info@voramar.cat
 · 

Projecte Educatiu

EL PROJECTE EDUCATIU


El projecte educatiu de l’escola passa per:

Un treball d’acompanyament personalitzat a l’alumne en la seva trajectòria  a l’escola per tal que aprengui al màxim de les seves capacitats i interessos

Un treball educatiu en l’aprenentatge de les llengües estrangeres, en especial de la llengua anglesa, que ha de permetre al nostre alumnat de Secundària presentar-se als exàmens de certificació de Cambridge.

La integració de les Tecnologies de l’Aprenentatge i el Coneixement en els processos d’aprenentatge dels alumnes per tal de desenvolupar la seva capacitat creativa i innovadora.

Desenvolupar en l’alumnat una actitud emprenedora que els ajudi a resoldre qualsevol situació a la vida, i si és el cas, a fer realitat els seus somnis i idees, siguin de l’àmbit que siguin, ja siguin empresarials, culturals, socials, de lleure, etc.

Formar i educar alumnes lliures emocionalment i amb relacions socials positives, programant activitats que fomenten el desenvolupament de valors humans.

La participació i integració de la família en els procés educatiu dels seus fills que es fa des de l’escola com un aspecte clau i decisiu en la creació de condicions favorables en l’aprenentatge de l’alumnat.

Desenvolupar un projecte que faciliti la millora continua i la innovació educativa en la seva globalitat a partir de l’avaluació i anàlisi dels diferents àmbits de qualitat d’escola.

 Establir vincles entre l’escola i el barri, desenvolupant en l’alumnat actituds positives, constructives i de compromís amb l’entorn més immediat, millorant la situació social i educativa de la seva població.

La promoció d’hàbits per a un consum sostenible i responsable, i en l’educació de l’alumnat per a la protecció i conservació de l’entorn.

Com ho fem?

Pedagògicament, l’escola impulsa el seu projecte educatiu aplicant metodologies didàctiques com el treball per projectes, l’aprenentatge cooperatiu,  l’aprenentatge significatiu i funcional i l’aprenentatge i servei entre d’altres.

La metodologia pedagògica de Voramar:

-Valora l’alumne com a únic, els seus desigs, possibilitats i limitacions, tot buscant i potenciant el millor de cada u.

-Promou l’activitat ordenada i reflexiva, estimulant la iniciativa, la creativitat, l’expressió, el sentit crític i la comunicació.

-Fomenta l’aprenentatge global interrelacionant les diferents àrees de coneixement i disciplines tècniques.

-L’adquisició de coneixements va sempre connectada amb els interessos vivencials de l’alumne, dins de la realitat que l’envolta.

-Incideix en que l’alumne descobreixi per ell mateix les solucions als diferents problemes que es presentin diàriament i en les diferents matèries.

-Treballa per a obtenir una autoexigència de l’alumne com a resultat d’un convenciment personal.

L’orientació durant tot el procés educatiu

Voramar porta a cap un treball d’orientació educativa integral que acompanya a l’alumne en la seva trajectòria a l’escola basat en:

El treball d’assessorament i suport del gabinet psicopedagògic vers els alumnes, famílies, tutors i mestres.
La tutoria a l’alumne i a la família.
El projecte d’atenció a la diversitat que permet la creació de grups de suport i desdoblament.

El Projecte Educatiu de Voramar es desenvolupa a través de les següents etapes educatives:

2n. Cicle d'Educació Infantil:

Educació Primària

Educació Secundària Obligatòria